ഗ്രന്ഥാവിഷ്‌കരണം

മുസ്‌ലിംകൾക്ക് പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ നമസ്‌കാരം നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു. ഖുർആൻപാരായണം നമസ്‌കാരത്തിന്റെ അവശ്യഘടകമായും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. തന്നിമിത്തം ഖുർആന്റെ അവതരണത്തിനൊപ്പം അത് മനഃപാഠമാക്കുന്ന പതിവും മുസ്‌ലിംകളിൽ നടപ്പിൽവന്നു. ഓരോ ഭാഗം അവതരിക്കുംതോറും അവരത്...

Read more

ക്രോഡീകരണം

അൽപം ചിന്തിക്കുന്നപക്ഷം, ഖുർആൻ അവതരിച്ച ക്രമത്തിൽത്തന്നെ നബിതിരുമേനി അത് ക്രോഡീകരിക്കാതിരുന്നതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന പ്രശ്‌നവും ഇതേ വിവരണംകൊണ്ട് പരിഹൃതമാവുന്നു. ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ഖുർആൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രബോധനം ആരംഭിക്കുകയും വികസിക്കുകയും...

Read more

ആവർത്തനം എന്തുകൊണ്ട്?

ഖുർആനിൽ വിഷയങ്ങളുടെ ഇത്രയേറെ ആവർത്തനം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന കാര്യവും ഇവിടെ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു പ്രബോധനത്തിന്റെ, പ്രവർത്തന നിരതമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ താൽപര്യം, അത് ഏത് ഘട്ടത്തെയാണോ...

Read more

പ്രബോധകഗ്രന്ഥം

ഈ വിവരണത്തിൽനിന്ന്, ഖുർആന്റെ അവതരണം ഒരു പ്രബോധനത്തോടൊപ്പമാണ് ആരംഭിച്ചതെന്ന വസ്തുത വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. പ്രാരംഭം മുതൽ പരിപൂർത്തിവരെയുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് സംവത്സരത്തിനകം ഈ പ്രബോധനം പിന്നിട്ട ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഉപഘട്ടങ്ങളിലും...

Read more

അവതരണഘട്ടങ്ങൾ

ഖുർആന്റെ പ്രതിപാദനരീതിയും ക്രോഡീകരണക്രമവും ഉള്ളടക്കവും ശരിയാംവണ്ണം ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അവതരണ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു മുഹമ്മദ്‌നബിക്ക് എഴുതി അയച്ചുകൊടുക്കുകയും അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഒരു സവിശേഷ ജീവിതരീതിയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ...

Read more

പ്രതിപാദ്യവും പ്രമേയവും

ഖുർആന്റെ ഈ മൗലികസ്വഭാവം മനസ്സിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രതിപാദ്യവും കേന്ദ്രവിഷയവും ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക എളുപ്പമാണ്. ഖുർആന്റെ പ്രതിപാദ്യം മനുഷ്യനാണ്. അവന്റെ ജയപരാജയങ്ങൾ ഏതിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്ന യാഥാർഥ്യം അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു....

Read more

ഖുർആന്റെ അടിസ്ഥാനം

ഈ വിഷയകമായി, വായനക്കാരൻ ഏറ്റവും മുമ്പേ ഖുർആന്റെ അന്തസ്സത്ത-അതു സമർപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ആദർശം- അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. അയാളത് അംഗീകരിക്കട്ടെ, അംഗീകരിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ഏതു നിലക്കും, ഈ ഗ്രന്ഥം മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാരംഭബിന്ദു...

Read more

ഖുർആൻ പാരായണ ശാസ്ത്രം (علم التجويد) – 12

സാദൃശ്യമുള്ള അക്ഷരങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്ന്‌ വരുമ്പോള്‍ ഉച്ചാരണത്തിലോ വിശേഷണത്തിലോ സാദൃശ്യമുള്ള അക്ഷരങ്ങളെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം: 1. اَلْمُتَمَاثِلاَنِ 2. اَلْمُتَقَارِبَانِ 3. اَلْمُتَجَانِسَانِ ഒരേ അക്ഷരങ്ങള്‍ അക്ഷരങ്ങളുടെ...

Read more

ചില പ്രാഥമിക യാഥാർഥ്യങ്ങൾ

ഒരു ഗ്രന്ഥം നല്ലപോലെ ഗ്രഹിക്കാൻ അതിന്റെ പ്രമേയവും പ്രതിപാദ്യവും ഉദ്ദേശ്യ-ലക്ഷ്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രതിപാദനരീതി, സാങ്കേതികഭാഷ, സവിശേഷമായ ആവിഷ്‌കാര ശൈലി എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. പ്രത്യക്ഷവാക്യങ്ങൾക്കു പിന്നിലായി,...

Read more

ഖുർആൻപഠനം – മുഖവുര ( 1 – 15 )

ഇതെഴുതുമ്പോള്‍ എന്റെ മുന്നില്‍ രണ്ടുദ്ദേശ്യമാണുള്ളത്: ഒന്ന്, ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഒരു സാമാന്യ വായനക്കാരന്‍ നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക. പഠനമാര്‍ഗം സുഗമവും സുഖകരവുമാകാന്‍...

Read more
error: Content is protected !!