ഹിബ ജന്ന

ഹിബ ജന്ന

സ്വർഗം വിശ്വാസികളുടെ പരമലക്ഷ്യം

إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ നിശ്ചയം വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് അനുഗ്രഹീതമായ സ്വർഗീയാരാമങ്ങളുണ്ട് (സൂറ: ലുഖ്മാൻ : 8) വിശ്വാസികൾക്ക്...

error: Content is protected !!