നമസ്‌കാരത്തിന്റെ ഫർദുകൾ

നമസ്‌കാരത്തിന്റെ ക്രമം നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമസ്‌കാരത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്നതും ചൊല്ലുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ ചിലത് ഫർദുകളും ചിലത് സുന്നത്തുകളുമാണ്. അത് വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. ഫർദുകളും സുന്നത്തുകളും...

Read more

നോമ്പ്- സമയനിർണിത ആരാധന

ഇസ്‌ലാം സന്തുലിതവും യുക്തിഭദ്രവുമായ ഒരുജീവിത പദ്ധതിയാണ്. വൃത്തി, സമയനിഷ്ഠ, വ്യവസ്ഥാപിതത്വം, യുക്തിഭദ്രമായ നിയമങ്ങൾ, കൃത്യമായ ആത്മസംസ്കരണ പാഠങ്ങൾ എന്നിവ ഇസ്‌ലാമിൻറെ സവിശേഷതകളാണ്. സമയം അമൂല്യമായ അനുഗ്രഹമാണ്. ഇസ്‌ലാം...

Read more

‘ഔറത്ത്’ മറയ്ക്കൽ

നമസ്‌കരിക്കുമ്പോൾ നാം അല്ലാഹുവിനെ വന്ദിക്കുകയും അവനുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണല്ലോ. നമസ്‌കരിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഹാജരാവുകയാണെന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം. സർവാധിനാഥനായ അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ നാം ഹാജരാവുന്നത് വൃത്തിയായും ഭംഗിയായും...

Read more

മലിന സാധനങ്ങൾ

നമസ്‌കാരം ശരിയാകുന്നതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന മാലിന്യത്തിൽനിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണമാണല്ലോ. ശരീരത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ നമസ്‌കാരസ്ഥലത്തോ മാലിന്യം ചേർന്നാൽ ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷമേ നമസ്‌കരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മലിനസാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും എത്ര വിധമുണ്ടെന്നും...

Read more

വുദൂഇന്റെ ഫർദുകൾ

വുദൂഇന്റെ ഫർദുകൾ ആറാകുന്നു 1. നിയ്യത്ത്. അതായത് ശുദ്ധി വരുത്തുവാനായി വുദൂഅ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക. 2. മുഖം കഴുകുക. 3. കൈ രണ്ടും മുട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ കഴുകുക....

Read more

ഫര്‍ദുകളിലേക്ക് മടങ്ങി വരൂ

ഫര്‍ദുകള്‍ സുന്നത്തുകള്‍ എന്നത് ഇസ്ലാമിലെ രണ്ടു അംഗീകൃത രീതികളാണ്. ഒന്ന് നിര്‍ബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍. ഫര്‍ദ് എന്നത് കൊണ്ട് വിവക്ഷ നിര്‍ബന്ധമായ ആരാധന കാര്യങ്ങള്‍ എന്നതിലേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു....

Read more

നമസ്‌കാരത്തിന്റെ നിബന്ധനകള്‍

നമസ്‌കാരത്തിന്റെ ക്രമം നിങ്ങള്‍ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. 'അല്ലാഹു അക്ബര്‍' എന്ന തക്ബീര്‍ മുതല്‍ 'അസ്സലാമു അലൈക്കും' എന്നു സലാം ചൊല്ലുന്നതിനിടയിലുള്ള വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം കൂടിയതാണല്ലോ നമസ്‌കാരം. അത്...

Read more

നമസ്‌കാരത്തില്‍ ഭയഭക്തി

നമസ്‌കാരം ശരിയായിത്തീരണമെങ്കില്‍ ഹൃദയത്തില്‍ അല്ലാഹുവിനെക്കുറിച്ച് ഭയവും ഭക്തിയും ഉണ്ടാവണം. മനസ്സില്‍ അല്ലാഹുവിനെ വിചാരിക്കാതെ നമസ്‌കാരത്തിന്റെ കര്‍മങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവുമില്ല. ഭയഭക്തിയില്ലാത്ത നമസ്‌കാരം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. നമസ്‌കാരത്തില്‍...

Read more

നമസ്‌കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

ശരീരംകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആരാധന നമസ്‌കാരമാകുന്നു. ഒരു മുസ്‌ലിം തന്റെ നാഥനായ അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ അങ്ങേയറ്റം താഴ്മ കാണിക്കുന്ന കർമമാണ് നമസ്‌കാരം. എല്ലാ വിധത്തിലും അല്ലാഹുവിന്ന്...

Read more

ഇബാദത്തുകൾ

നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവാണല്ലോ. അവനാണ് നമ്മുടെ നാഥനും ഉടമസ്ഥനും. നാം അവന്റെ അടിമകളാകുന്നു. അവന്റെ അടിമകളാണെന്ന ബോധത്തോടെ അവന്റെ കല്പനയനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അങ്ങനെ...

Read more
error: Content is protected !!