ബസ്സാം നാസിർ

ബസ്സാം നാസിർ

അറബ് പത്രപ്രവർത്തകൻ, ഇസ്ലാമിക ചിന്തകൻ

ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനവും മോഡേണിറ്റിയുടെ ചിന്താ പരിസരവും

നിലവിലെ മത വ്യവഹാരങ്ങൾ മുഴുവൻ അഴിച്ചു പണിയണം എന്ന മട്ടിൽ ചർച്ച നടക്കുന്ന കാലമാണ്. പലതരം ആവശ്യങ്ങളാണ് ചർച്ചകളിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത്. 'ഖുർആൻ പല തലങ്ങൾ/ആശയങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു'...

error: Content is protected !!