കാലാന്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വവികാസം

ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് രൂപം നൽകുന്ന പല സവിശേഷ ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട്. അയാളെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും സദാ വ്യത്യസ്തനും അതുല്യനുമാക്കി നിർത്തുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ പലതിനെയും സംയുക്തമാക്കിയും ചേർത്ത് വെച്ചും...

Read more

ഏവർക്കും ഗുണകരമാകുന്ന ഒരു സമീപനം

ജീവിതത്തിന്റെ ഭീമമായൊരു ഭാഗവും പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ പലർക്കും പലപ്പോഴും പല സത്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ. തനിയ്ക്ക് ലഭിച്ച അമൂല്യമായ ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അത് തനിക്ക്...

Read more

സാദ്ധ്യതകൾക്ക് വിലങ്ങ് വീഴുന്ന ചിന്താഗതികൾ

സാധാരണയായി വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഇവിടെ വ്യക്തി എന്ന തലത്തിലേക്ക് ചിന്തിയ്ക്കാൻ സ്വയം സാധിക്കാതെ വരുന്നത് അപരന്റെ വ്യക്ത്യാധിഷ്ഠിതമായ ചിന്തകളെ അംഗീകരിക്കാനും അതേസമയം അത്തരം സാധ്യതകളെ പ്രായോഗികവത്ക്കരിക്കാനും...

Read more

തീരുമാനങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും

ഒരാൾ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഓരോ വ്യത്യസ്ത ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിലും എടുക്കുന്ന തന്റേതായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കും (selection) തീരുമാനങ്ങൾക്കും (decision) വ്യക്തിത്വത്തിൽ അതീവം നിർണ്ണായകമായ സ്ഥാനവും പങ്കുമുണ്ട്. ആ...

Read more

വ്യകിത്വത്തിൽ സമൂഹത്തിനുള്ള പങ്ക്

വ്യക്തികൾ അഥവ മനുഷ്യർ തന്നെയാണല്ലോ സമൂഹം. ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ഒരു നിശ്ചിത ഭൂപരിധി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശത്ത് പാരസ്പര്യത്തോടെയും സഹകരണത്തോടെയും ഇടകലർന്ന്, ഇടപഴകലുകളിലൂടെ സഹവർത്തിത്വത്തിലൂടെ ജീവിച്ച് പോകുമ്പോൾ...

Read more

സാമൂഹവും വ്യക്തിത്വവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം.

ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാവുക എന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാവുകയെന്ന് തന്നെയാണ്. തന്നെപ്പോലെ അപരനെയും കാണാൻ കഴിയുക, തനിയ്ക്കെന്ന പോലെ സകലരുടെയും നന്മ കാംക്ഷിക്കാൻ തക്ക പാകത്തിൽ...

Read more

ബോധ്യപ്പെടലും ബോധ്യപ്പെടുത്തലും

അപവാദം പറച്ചിൽ നല്ല ശീലമല്ല. മാത്രമല്ല ഒരിയ്ക്കലും ഒരു നല്ല മനുഷ്യന് പറഞ്ഞതുമല്ല. നല്ല നിലയ്ക്ക് ജീവിച്ചുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മുടേത് പോലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ അപകീർത്തിയ്ക്ക്...

Read more

ഐഡന്റിറ്റി, ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി, പേഴ്സണാലിറ്റി

വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതിന് അടിസ്ഥാനമായി വർത്തിക്കുന്ന ഐഡന്റിറ്റി, ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്നിവയെക്കുറിച്ചും നിർബ്ബന്ധമായും ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അവ രണ്ടും സംഗമിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നും...

Read more

“ഇൻഡിവിജ്വലിസം” അപകടകരമോ..?

Individualism... എന്നൊരു വാക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഒട്ടുമിക്കവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. താനെന്ന വ്യക്തിയ്ക്കാണ്, തന്റേതായ താത്പര്യങ്ങൾക്കും വിചാരങ്ങൾക്കും വ്യക്തിത്വത്തിനുമാണ് മറ്റാരേക്കാളും എന്തിനെക്കാളും സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം എന്നൊരു വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ...

Read more

ജീവിതവും വ്യക്തിത്വബോധവും

ജീവിതം വളരെ മനോഹരമാണ്. ജീവിച്ചിരിയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അതിനെ ആസ്വദിച്ചും അറിഞ്ഞും ജീവിക്കാനുള്ളതാണ്. എന്നാലോ... ആരും കരുതുന്ന പോലെ ഈ ജീവിതം അത്ര ലളിതമല്ല താനും....

Read more
error: Content is protected !!