Life

നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് മനസ്സിനെ പരുവപ്പെടുത്താം

ഉപയോഗ ശൂന്യമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന, എന്നാൽ കാലങ്ങളോളം ഒരാളും  തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെ വെറുതെ കിടക്കുന്ന തരിശുഭൂമിയായാൽ പോലും വേണ്ടപോലെ ആ നിലം ഉഴുതുമറിച്ചും കിളച്ചും നല്ല ഗുണമുള്ള വിത്തുകൾ…

Read More »

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലെ പ്രവാചക മാതൃക

അറബികളും അനറബികളും, സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും, വലിയവരും ചെറിയവരുമടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തിലെ മൊത്തം മനുഷ്യരെയും ഉൾകൊള്ളുന്ന സമഗ്രതയെന്ന പ്രത്യേകതയാണ് പ്രവാചക ശിക്ഷണ രീതിയുടെ സ്വഭാവം. അത്തരമൊരു സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥനമെന്നത് വിശുദ്ധ…

Read More »

കുട്ടികളിൽ പ്രായത്തിനൊത്ത പക്വതയെ വളർത്തണം

കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് വേഗത്തിലാണ് കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ കുഞ്ഞിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പൊതുവെ വീടുകളിൽ കുട്ടികൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ, ടി.വി എന്നിവയ്ക്ക് മുന്നിൽ സ്വയം തളച്ചിടപ്പെടുന്ന …

Read More »

സെൽഫ് എക്സ്‌പ്ലോറിങ്ങ് എന്നാൽ..

വളർച്ചയുടെ പ്രഥമഘട്ടം പിന്നിടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് സ്വയം വളരാനും ക്രമേണ തന്നിലെ കഴിവുകളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും സ്വതന്ത്ര വ്യക്തികളായി ചിന്തിക്കാനും Self exploring സഹായിക്കും.…

Read More »

കൗമാരക്കാലം

ഒരാളുടെ ജീവിതകാലയളവിൽ അയാൾ കടന്ന് പോകുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരവും മധുരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കൗമാരം. ബാല്യം പകർന്ന വിസ്മയങ്ങളും കൗതുകങ്ങളും വിട്ട് കൗമാരത്തിന്റെ…

Read More »

മനസ്സാക്ഷിയ്ക്കൊത്തൊരു വ്യക്തിത്വം

വ്യക്തിത്വം എന്നാൽ മനസ്സാക്ഷിയ്ക്ക് ഒത്തുള്ള ഒരു ജീവിതം എന്നുംകൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ട്. വ്യക്തിത്വ വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയോടെ, ചിന്തകളോടെ, നിലപാടോടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഘടനയ്ക്ക് അടിയുറപ്പ്…

Read More »

ചിന്തകളാൽ വ്യക്തതയേകും വ്യക്തിത്വം

ചിന്തകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവ്യക്തത മനുഷ്യർക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്നും എവിടെയും കടുത്ത ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കും. ദൈനംദിന വ്യവഹാരങ്ങളിലും ഇടപെടലുകളിലും ബന്ധങ്ങളുടെ സുഗമമായ വർത്തിപ്പിനും അല്പം വ്യക്തതയും സുതാര്യതയും വരുന്നതും…

Read More »

വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ

പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്ക് പദമായ പേഴ്സോണ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്ന് നിങ്ങളിൽ പലർക്കുമറിയാമായിരിക്കും. പേഴ്സോണ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം മുഖംമുടി എന്നാണ്, അതായത് നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ…

Read More »

പ്രത്യാശകളുടെ ഒരു ലോകവും വ്യക്തിത്വവും

ഈ ലോകമേ ശരിയില്ല, മനുഷ്യരൊന്നും ഒട്ടും ശരിയല്ല, വിശ്വാസ്യതയ്ക്കും ആത്മാർത്ഥതയ്ക്കും സത്യസന്ധതയ്ക്കുമൊന്നും ഇവിടെ യാതോരു വിലയും സ്ഥാനവുമില്ല, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാനായിട്ട് വലിയ ഉത്തമനും മാന്യനുമായിട്ട് വലിയ…

Read More »

വ്യക്തിത്വം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ബ്രെയിനിന്റെ പങ്ക്

ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പലർക്കും പലതായിരിക്കും. എന്തെന്നാൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് തീർത്തും അപേക്ഷികമായ ഒന്നാണത്. എന്നാൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയ്കോ, തനിയ്ക്ക് യോജിച്ച പ്രൊഫഷ്ണൽ…

Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker