മർവ ശാക്കിർ

മർവ ശാക്കിർ

ചിന്താരീതിയാണ് വിജയ പരാജയങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്

സ്വവിജയത്തിനും പരാജയത്തിനുമുള്ള ഏക നിദാനം നിങ്ങളുടെ ചിന്ത തന്നെയാണ്. ഹോളണ്ട് സ്വദേശിയായ ഫാൻക്ലോഫ്ലർത് എന്ന കർഷകൻ്റെ ജീവിത കഥ ഈ വരികളെ അന്വർത്ഥാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട...

error: Content is protected !!