ഷാൻ മുഹമ്മദ്

ഷാൻ മുഹമ്മദ്

അല്ലാഹുവിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിവാഹാഘോഷം

ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച നാഥൻ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മലക്കുകളുടെ മുമ്പാകെ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. ഭൂമിയിൽ വസിക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ച മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്രക്രിയ...

error: Content is protected !!