അസ്അദ് ത്വാഹ

അസ്അദ് ത്വാഹ

Film Director

തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജയിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

ജനങ്ങൾക്ക് തോൽവിയെ പേടിയാണ്. തോൽവി പേടിച്ച് അവർ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുകയില്ല. താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിലും സാഹസികതയുള്ള ഒന്നിലേക്കും എത്തിനോക്കില്ല. അതിനൊക്കെ അവർക്ക് പല പല ഒഴികഴിവുകൾ പറയാനുണ്ടാകും. എന്നിട്ട്...

Don't miss it

error: Content is protected !!