മനുഷ്യനിലെ പ്രകൃതിയും പ്രകൃതവും

മനുഷ്യരും പ്രകൃതിയുമായി തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഒരുതരത്തിലും വേർപെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തവിധം അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണ് ഉള്ളത്. മനുഷ്യനിലൂടെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന പ്രകൃതിയെയും അതിനകത്തെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഉറവിടത്തെയും ഏറ്റവും സവിശേഷമായ...

Read more

മാനസിക ആരോഗ്യവും ശാരീരിക ആരോഗ്യവും

ആരോഗ്യം മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. Health is wealth എന്നാണല്ലോ പറയാറ്. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സും ഉണ്ടാവൂ. ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സില്ലെങ്കിൽ കാതലുള്ളൊരു...

Read more

തത്വജ്ഞാനം

'സുഹൃത്തേ, മനുഷ്യസ്വത്വം പ്രകൃതിദത്തമായിതന്നെ തത്വജ്ഞാനത്തിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്' -പ്ലേറ്റോ ആശയങ്ങളെ ആഴത്തിൽ വീക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈജ്ഞാനികശാഖയാണ് തത്വജ്ഞാനം. യുക്തിജ്ഞാനം, തത്വചിന്ത എന്നിങ്ങനെയും അതിന് നാമങ്ങളുണ്ട്. ആംഗലേയഭാഷയിൽ ഫിലോസഫിയെന്നാണ് തത്വജ്ഞാനത്തിന്റെ...

Read more

സ്വപ്നസാക്ഷാത്ക്കാരം ജീവിതസാഫല്യത്തിന്

മനുഷ്യന്റെ ഭാവനകളിലും സ്വപ്നങ്ങളിലും ചിന്തകളിലും നിർഭരമായ് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നിറഞ്ഞും നിൽക്കുന്ന വിചാരങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇഷ്ടങ്ങൾ, താൽപര്യങ്ങൾ, കാമനകൾ എന്നിവയെല്ലാം സഫലീകരിക്കപ്പെടാൻ ഓരോ വ്യക്തിയും തന്റെതായ സ്വന്തം...

Read more

പകൽക്കിനാവും ജീവിതസാഫല്യവും

മനുഷ്യരിൽ പലർക്കും പകൽക്കിനാവ് കാണുന്നത് ഒരു ശീലമാണ്. അതിൽ ചെറിയൊരു വിഭാഗം സ്വപനങ്ങളിൽ മാത്രം അഭിരമിച്ചു, സ്വയം മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന വെറും സ്വപ്നജീവികളുമാവാം. പ്രത്യേകിച്ച് ചെലവോ, അദ്ധ്വാനമോ,...

Read more

ആത്മജ്ഞാനം

'ഉത്തമസ്വഭാവങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കലും ചീത്തസ്വഭാവങ്ങളിൽനിന്ന് പുറത്തുകടക്കലുമാണ് ആത്മജ്ഞാനം' -അബൂമുഹമ്മദ് അൽജരീരി സ്വന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഗാധമായ അവബോധമെന്നാണ് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ അർഥം. ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, ധർമജ്ഞാനം, ദൈവജ്ഞാനം എന്നിങ്ങനെയും അതിന് പേരുണ്ട്. ആംഗലേയ ഭാഷയിൽ...

Read more

വൈകാരികതയും ഉൾപ്രേരണയും

ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ലക്ഷങ്ങളോളം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസാണ് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. അസംഖ്യം രാസമാറ്റ പ്രക്രിയകൾ പ്രതിദിനമെന്നോണം നടക്കുന്നുവെന്ന് സാരം. ഇവയെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള...

Read more

വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മൂല്യം

'ദൈവം സ്വത്വത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നത് വിജ്ഞാനമാകുന്ന വെളിച്ചം കൊണ്ടാണ്'-ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം സർവധനാൽ പ്രധാനമാണ് വിജ്ഞാനം. ചിറകില്ലാത്ത പക്ഷിയെപ്പോലിരിക്കും വിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ജീവിതം. രത്‌നം, സ്വർണം, വെള്ളി എന്നിവയേക്കാൾ വില വിജ്ഞാനത്തിനുണ്ടെന്ന്...

Read more

വൈകാരികമായ പക്വത

ഒരു മനുഷ്യൻ ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും താൻ കടന്നുപോകുന്ന വൈകാരികതയെക്കുറിച്ച് സ്വയം ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയാൽ മിക്കപ്പോഴും അപ്രതീക്ഷിമായോ പ്രവചനാതീതമായ രീതിയിലോ വികാരാധീനരായതാവാം, ആത്യന്തം വിചിത്രവും വിസ്മയജനകവുമായ പോലെ...

Read more

വ്യക്തിത്വവും വൈകാരികമായ പിന്തുണയും

ഒരു മനുഷ്യന്റെ വൈകാരികതയെ നിരാകരിക്കൽ അയാൾക്ക് മനുഷ്യത്വം നിരാകരിക്കലാണ്. ഏറ്റവും വലിയൊരു പാപം തന്നെയാണത്, ഇത്തരം കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തിത്വബോധമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് എന്ന യഥാർത്ഥ്യത്തെ വിസ്മരിക്കാതിരിക്കാം. അതിനാൽ...

Read more
error: Content is protected !!