റാനിയാ നസ്ർ

റാനിയാ നസ്ർ

ഫലസ്തീനി ഗവേഷകയും കോളമിസ്റ്റും

ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സ്വഹാബി വനിതകൾ

ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ദൗത്യമെന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്ന ചിത്രം ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായിരിക്കില്ല; ഭാഗികമായിരിക്കും. പാരമ്പര്യം നിർമിച്ചെടുത്ത ഒരു ചിത്രമേ തെളിഞ്ഞു...

ഫത് വ നൽകുമ്പോൾ മുഫ്തിമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

സ്വഹാബികൾ അവരുടെ ആദ്യ ഗുരുവായ മുഹമദ് നബി (സ) യിൽ നിന്ന് ദീനീ വിധികളും ശരീഅത്തും ആരാധനാ കർമങ്ങളും സ്വഭാവചര്യകളും ഇടപാടുകളിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട രീതികളും മാത്രമല്ല പഠിച്ചത്....

Don't miss it

error: Content is protected !!