പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും ചൊല്ലേണ്ട ദിക്റുകൾ

പ്രഭാത ദിക് റുകളുടെ സമയം പ്രഭാതോദയം മുതൽ സൂര്യോദയം വരെയാണ്. അസ് റിന്റെയും അസ്തമയത്തിന്റെയും ഇടയിലാണ് പ്രദോഷ ദിക്റുകൾ. 1. മുസ്ലിം അബൂഹുറൈറയിൽ നിന്നുദ്ധരിക്കുന്നു. പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും...

Read more

പ്രാർഥന സ്വീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള മര്യാദകൾ

പ്രാർഥനക്ക് ചില മര്യാദകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് . അവ താഴെ പറയുന്നു. 1. അനുവദനീയങ്ങൾ കാംക്ഷിക്കുക. ഹാഫിള് ഇബ്നു മർദവൈഹി ഇബ്നു അബ്ബാസിൽ നിന്നുദ്ധരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ഞാൻ...

Read more

പ്രാർഥനക്ക് ഉത്തരം നല്കാമെന്നത് അല്ലാഹുവിൻെറ വാഗ്ദാനം

ജനങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന് കീഴ്പ്പെടണമെന്നും അവനോട് പ്രാർഥിക്കണമെന്നും അല്ലാഹു കല്പിച്ചി ട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊടുക്കാമെന്നും പ്രാർഥനക്ക് ഉത്തരം നല്കാമെന്നും അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 1. നബി(സ) പറഞ്ഞതായി...

Read more

ദിക്റുകളുടെ ഏകീകരണം

1.  ജൂവൈറ(റ)യിൽനിന്ന് നിവേദനം. നബി (സ) ഒരിക്കൽ അവരുടെ അരികിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി. പിന്നീട് പൂർവാഹ്നശേഷം മടങ്ങിവന്നു. അപ്പോൾ ' അവർ അവിടെത്തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവിടന്ന് ചോദിച്ചു:...

Read more

ദിക്റിന്റെ സദസ്സ്

ദിക്റിന്റെ സദസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് സുന്നത്താണ്. 1. ഇബ്നു ഉമറി(റ)ൽ നിന്ന് നിവേദനം. നബി (സ) പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പിനരികിലൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഭാഗഭാക്കാവുക. സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു: “അല്ലാഹുവിന്റെ...

Read more

ദിക്റിന്റെ മര്യാദകൾ

ദിക്റു കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത് മനഃസംസ്കരണവും ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണവും മനോജാഗ്രതയുമാണ്. ഖുർആൻ പറയുന്നു. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر (العنكبوت...

Read more

നബി തിരുമേനിയുടെ പ്രാർഥനകൾ

ആഇശ(റ) പറയുന്നു: “സമഗ്രമായ പ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നു തിരുമേനിക്കിഷ്ടം. അതിനിടയിലുള്ളത് തിരുമേനി ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവശ്യം ആവശ്യമായ ആ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ചിലത് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കട്ടെ. 1. അനസി(റ)ൽ...

Read more

അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമറി(റ)ൽ നിന്ന് നബി(സ) പറയുകയുണ്ടായി: റൂഹ് തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തുന്നതുവരെ ദാസന്റെ തൗബ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

( തിർമിദി )
error: Content is protected !!