പ്രഭാതത്തിലെ പ്രാര്‍ഥനകള്‍; പുണ്യം നേടിയെടുക്കാന്‍

നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം നടത്തുന്ന പ്രാർഥനകളുടെ അറബി മൂലം അർഥം മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഉരുവിടേണ്ടത്. പ്രഭാതത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ട മുഴുവന് ദിക്റുകളുമാണ് അർഥ സഹിതം താഴെ ചേർക്കുന്നത്. മറ്റു സമയങ്ങളിലെ പ്രാർഥനകൾ...

Read more

പ്രാർഥന ആത്മാവിന്റെ ഭാഷണം

ദൈവത്തോടുള്ള ആത്മാവിന്റെ മൗനമായ സംസാരമാണ് പ്രാർഥന. സ്ഥലത്തെയും കാലത്തെയും അതിജീവിച്ച് സ്വത്വത്തെ ദൈവത്തോട് ചേർത്തുവെക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അത്. മനുഷ്യൻ ഒരിടത്ത്. ദൈവം മറ്റൊരിടത്തും. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ധ്രുവങ്ങളിൽ...

Read more
error: Content is protected !!