സാദിഖ് ചുഴലി

സാദിഖ് ചുഴലി

ഖൈറുദ്ദീൻ ബർബറോസ എന്ന മുസ് ലിം നാവികൻ

അനോട്ടോളിയയിലെ ഈജിയൻ തീരം കീഴടക്കുന്നത് വരെ തുർക്കികൾ കടൽ യാത്രക്കാരായിരുന്നില്ല. നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഈജിയൻ തീരം 'ഒരു തുർക്കി തടാകം' എന്നെപ്പേരിൽ മെഡിറ്റേറിയനിൽ അറിയപ്പെട്ടു. വർഷങ്ങളോളം ബൈസാൻറിയൻ അധീനതയിലായിരുന്ന...

Don't miss it

error: Content is protected !!