ഉസാമ മുഖ്ബില്‍

ഉസാമ മുഖ്ബില്‍

വിജ്ഞാന വിചാരങ്ങള്‍

കടലാസ്സും പേനയുമില്ലാതെ പഠിക്കാന്‍ മുതിരുന്നവര്‍, തോക്കില്ലാത്ത പട്ടാളക്കാരാണ്. എല്ലാം തനിക്കറിയാമെന്ന ഭാവം നടിക്കുമ്പോള്‍, നിഴലുകള്‍ക്ക് പോലും നിങ്ങളുടെ എല്ലുകളെ ഒടിച്ചുകളയാന്‍ സാധിക്കും. അമിത ആത്മവിശ്വാസം അത്യാപത്താണെന്ന കാര്യം...

സ്നേഹ വചനങ്ങള്‍

യാതൊരു അധ്വാനവുമില്ലാതെയും അശ്രദ്ധയോടെയും നിങ്ങള്‍ ഉഛരിക്കുന്ന കേവലമൊരു വാക്കല്ല സ്നേഹം. അത് നിങ്ങള്‍ ദിനേന നിരുപാധികമായി പങ്കുവെക്കേണ്ട ആധികാരികമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ആത്മാര്‍ത്ഥമായ വികാരങ്ങളും സത്യസന്ധമായ വാക്കുകളുമാണ്. ~x~x~ ...

Don't miss it

error: Content is protected !!