പി.വൈ സൈഫുദ്ദീൻ

പി.വൈ സൈഫുദ്ദീൻ

മുസ്‌ലിം സമൂഹം, ആത്മീയത, ബന്ധ വ്യവസ്ഥ

സമൂഹങ്ങളുടെ ഉത്ഥാന പതനങ്ങളും അവയുടെ കാരണങ്ങളും ചരിത്രപരമായി വിശകലനം ചെയ്ത അൾജീരിയൻ ചിന്തകനാണ് മാലിക് ബിന്നബി. ഇബ്നു ഖൽദൂൻ എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭ മാലിക് ബിന്നബിയുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!