പി.വൈ സൈഫുദ്ദീൻ

പി.വൈ സൈഫുദ്ദീൻ

മുസ്‌ലിം സമൂഹം, ആത്മീയത, ബന്ധ വ്യവസ്ഥ

സമൂഹങ്ങളുടെ ഉത്ഥാന പതനങ്ങളും അവയുടെ കാരണങ്ങളും ചരിത്രപരമായി വിശകലനം ചെയ്ത അൾജീരിയൻ ചിന്തകനാണ് മാലിക് ബിന്നബി. ഇബ്നു ഖൽദൂൻ എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭ മാലിക് ബിന്നബിയുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ...

error: Content is protected !!