മോനിക് ഹസ്സൻ

Monique Hassan is a freelance writer specializing in spiritual psychology. She has a passion for integrating spirituality within the framework of modern psychology. She also works as a patient advocate at an inpatient behavioral health facility and volunteers at interfaith workshops. She has a bachelors of science in psychology with a minor in biology and is certified in crisis prevention and intervention.
Counselling

വികാരങ്ങളെ ശക്തിയാക്കി മാറ്റുക

വികാരങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമാക്കാം, എങ്ങനെയെന്നാൽ അവ ഇല്ലെന്ന് നടിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി. സ്ത്രീകളുടെ വികാരങ്ങളാണ് അവരെ ദുർബ്ബലരും അസമർത്ഥരുമാക്കുന്നതെന്നും, വൈകാരിക…

Read More »
Counselling

നിങ്ങളുടെ ഗോള്‍ നേടാന്‍ ആറു വഴികള്‍

എല്ലാവര്‍ക്കും പലവിധ ഗോളുകള്‍ അഥവാ ഒരു ലക്ഷ്യബോധമുണ്ടാകും. അത് ചെറുതാകം ചിലപ്പോള്‍ വലുതാകാം. പലരും അതു മനസ്സിലോ ഡയറിയിലോ കുറിച്ചിടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ പലപ്പോഴും അതു പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍…

Read More »
Close
Close