മുഹമ്മദ് അബുല്‍ ജലാല്‍

മുഹമ്മദ് അബുല്‍ ജലാല്‍

നമസ്‌കാരത്തില്‍ ഭയഭക്തി

നമസ്‌കാരം ശരിയായിത്തീരണമെങ്കില്‍ ഹൃദയത്തില്‍ അല്ലാഹുവിനെക്കുറിച്ച് ഭയവും ഭക്തിയും ഉണ്ടാവണം. മനസ്സില്‍ അല്ലാഹുവിനെ വിചാരിക്കാതെ നമസ്‌കാരത്തിന്റെ കര്‍മങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവുമില്ല. ഭയഭക്തിയില്ലാത്ത നമസ്‌കാരം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. നമസ്‌കാരത്തില്‍...

നമസ്‌കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

ശരീരംകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആരാധന നമസ്‌കാരമാകുന്നു. ഒരു മുസ്‌ലിം തന്റെ നാഥനായ അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ അങ്ങേയറ്റം താഴ്മ കാണിക്കുന്ന കർമമാണ് നമസ്‌കാരം. എല്ലാ വിധത്തിലും അല്ലാഹുവിന്ന്...

ഇബാദത്തുകൾ

നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവാണല്ലോ. അവനാണ് നമ്മുടെ നാഥനും ഉടമസ്ഥനും. നാം അവന്റെ അടിമകളാകുന്നു. അവന്റെ അടിമകളാണെന്ന ബോധത്തോടെ അവന്റെ കല്പനയനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അങ്ങനെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!