സിദ്ധാർത്ഥ് സോങ്കർ

സിദ്ധാർത്ഥ് സോങ്കർ

വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെത് ദുർബല നിലപാട്

('What Privacy Means' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ, ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ സ്വകാര്യത എങ്ങനെ 'സ്വകാര്യ'മല്ലെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ലേഖകൻ) കാമുകനുമായി വേർപിരിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പായ 'ടിൻഡർ' ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത...

Don't miss it

error: Content is protected !!