ഷഹബാസ് കോഡൂർ

ഷഹബാസ് കോഡൂർ

അധ്യാപകൻ,
അസ്ഹറുൽ ഉലൂം കോളേജ്, ആലുവ

‘വേഗത്തിലോടുന്ന കാലം’

നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി യുഗത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ വിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ മാറ്റിനിർത്താൻ സാധിക്കാത്തവിധം ടെക്നോളജി വേരുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നതിന് പകരം അതിൽ നിന്നും അകന്ന്...

error: Content is protected !!