ശൈഖ് അലി അൽ തമീമി

ശൈഖ് അലി അൽ തമീമി

ഇസ് ലാം സ്ത്രീകളുടെ പദവി ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ( 3 – 3 )

പുരുഷനും സ്ത്രീയും മനുഷ്യത്വം എന്ന ഒരേ സത്തയിൽ പങ്കുചേരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇസ്ലാം ഇരുവരും വ്യത്യസ്തരാണെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഈ വ്യത്യാസം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർ സ്വതവേ നല്ലവരും സ്ത്രീകൾ അന്തർലീനമായി...

ഇസ് ലാം സ്ത്രീകളുടെ പദവി ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ( 2 – 3 )

ഒടുവിൽ 1990-കൾ ആയപ്പോഴേക്കും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രാബല്യം നേടിയ വാദം ലിംഗഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് (Gender) നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്, ലിംഗത്തെക്കുറിച്ചല്ല (Sex) എന്നതാണ്. 'ദി എയ്ജ് ഓഫ് എക്‌സ്ട്രീംസ്'...

ഇസ് ലാം സ്ത്രീകളുടെ പദവി ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ( 1 – 3 )

പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലെ വ്യാപകമായൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇസ് ലാം സ്ത്രീകളുടെ പദവിയെ മാനിക്കുന്നില്ല, ഇസ് ലാം സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്തുന്നു എന്നതാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ, ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരിൽ ഭൂരിപക്ഷം...

error: Content is protected !!