രിഫായി സലഫീസ്

Culture

കാലഹരണപ്പെട്ടുപോയ അറബു-തമിൾ എന്ന അറബിത്തമിഴ്

ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കായി കോറമാണ്ടൽ (Coromandel) തീരത്തുള്ള ഏ.ഡി 1600 കാലഘട്ടത്തിലെ പല ഖബറിടങ്ങളുടെയും സ്മാരകശിലകൾ “അറബു-തമിൾ” എന്നറിയപ്പെടുന്ന അറബിത്തമിഴിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അറബി ലിപി ഉപയോഗിച്ച് തമിഴ് എഴുതുക…

Read More »
Close
Close