ഡോ. ബതൂല്‍ ഹാമിദ്

ഡോ. ബതൂല്‍ ഹാമിദ്

‘ഒന്നുകില്‍ എനിക്ക് കീഴടങ്ങാം, അല്ലെങ്കില്‍ എന്റെ മൗലികാവകാശത്തിനായി ശബ്ദിക്കാം’

'എന്റെ മുന്‍പില്‍ രണ്ട് സാധ്യതകളാണുള്ളത്. ഒന്നുകില്‍ എനിക്ക് കീഴടങ്ങാം, അല്ലെങ്കില്‍ എന്റെ മൗലികാവകാശത്തിനായി എനിക്ക് ഉറക്കെ ശബ്ദിക്കാം അതിനാല്‍ ഞാന്‍ രാജിവയ്ക്കാനും എന്റെ അന്തസ്സിനും മതപരമായ സ്വത്വത്തിനും...

Don't miss it

error: Content is protected !!