മുഹമ്മദ് ഹാഫിസ് ആലപ്പുഴ

മുഹമ്മദ് ഹാഫിസ് ആലപ്പുഴ

ജനഗണമന ശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ്

പണ്ടൊരിക്കൽ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാമൂഹിക നിരീക്ഷകനും സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖനുമായ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് കണ്ടു. ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചുതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനു നേടുവാൻ സാധിച്ചു...

ഫാഷിസ്റ്റ് കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന

"നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ഒരു പരാമാധികാര,സ്ഥിതിസമത്വ റിപബ്ലിക്കായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിനും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും സാമൂഹികവും,സാമ്പത്തികവും, രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതി,ചിന്ത,ആശയാവിഷ്ക്കാരം, വിശ്വാസം,തനിഷ്ഠ,ആരാധന,എന്നിവക്കുള്ള സ്വാതന്ത്യം,സ്ഥാനമാനങ്ങൾ,അവസരങ്ങൾ എന്നിവയിലുള്ള സമത്വം എന്നിവ...

Don't miss it

error: Content is protected !!