ഡോ. മുഹമ്മദ് സഈദ് റമളാന്‍ ബൂത്വി

ഡോ. മുഹമ്മദ് സഈദ് റമളാന്‍ ബൂത്വി

ആരാണ് രക്ഷപ്പെട്ട സമൂഹം

ഐക്യവും സാഹോദര്യവും ആയുധമാക്കിയ ഒരു സമൂദായത്തിന് അവക്കിടയില്‍ നശീകരണ സ്വഭാവമുള്ള അനേകം ആയുധങ്ങള്‍ വ്യാപിപ്പിച്ചാലും അവിരില്‍ നിന്നൊരിക്കലും അതിക്രമങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുകയില്ല. വിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ശത്രുതാപരമായ തര്‍ക്കത്തിലും അനൈക്യത്തിലും...

Don't miss it

error: Content is protected !!