ഡോ. ഫർഹത്ത് ഹുസൈൻ

ഡോ. ഫർഹത്ത് ഹുസൈൻ

റഷ്യയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിംഗ്, ഒരു സുപ്രധാന കാൽവെപ്പാണ്

പലിശ രഹിത ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തെ മുസ്ലിം സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരേക്കാൾ കൂടുതൽ പിന്തുണച്ചത് മുസ്ലിംകളല്ലാത്ത സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, ബാങ്കിംഗ് മേഖലകളിലെ ബുദ്ധിജീവികളാണ് എന്നതാണ് വസ്തുത. നിലവിലുള്ള ബാങ്കുകളുടെ പോരായ്മകളെക്കുറിച്ച്...

error: Content is protected !!