അബൂദര്‍റ് എടയൂര്‍

അബൂദര്‍റ് എടയൂര്‍

book.jpg

മുഹമ്മദ് നബി മലയാളത്തില്‍

മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കൃതികള്‍ അനേകമുണ്ട് മലയാളത്തില്‍. സ്വതന്ത്ര രചനകളും വിവര്‍ത്തനങ്ങളും ലേഖനസമാഹാരങ്ങളുമെല്ലാമുണ്ടതില്‍. അവയില്‍ ചിലതിനെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടത്താം:   1. മുഹമ്മദ് മനുഷ്യസ്‌നേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകന്‍...

nabi-books.jpg

പ്രവാചകനെ അടുത്തറിയാന്‍ ഏതാനും കൃതികള്‍

മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കൃതികള്‍ അനേകമുണ്ട് മലയാളത്തില്‍. സ്വതന്ത്ര രചനകളും വിവര്‍ത്തനങ്ങളും ലേഖനസമാഹാരങ്ങളുമെല്ലാമുണ്ടതില്‍. അവയില്‍ ചിലതിനെ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണിവിടെ:   11.    ദയാനിധിയായ...

error: Content is protected !!