ഡോ. മദാഭുഷി ശ്രീധര്‍

ഡോ. മദാഭുഷി ശ്രീധര്‍

സി.എ.എ, എന്‍.ആര്‍.സി, എന്‍.പി.ആര്‍: കെട്ടുകഥകളും യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളും

സി.എ.എ,എന്‍.ആര്‍.സി,എന്‍.പി.ആര്‍ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് എളുപ്പത്തില്‍ തെളിയിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന നിരവധി വാദങ്ങള്‍ നമുക്ക് കാണാന്‍ കഴിയും. ഇത്തരം വ്യാജ വാര്‍ത്തകളുടെ സത്യം കണ്ടെത്തുമ്പോഴേക്കും അസത്യം ഒരുപാട് ദൂരം...

error: Content is protected !!