ഡോ. സഈദ് ഖഹ്ത്വാനി

ഡോ. സഈദ് ഖഹ്ത്വാനി

bidah.jpg

ബിദ്അത്തിന്റെ കാരണങ്ങള്‍

വഴികേടിലെത്തിക്കുന്ന ബിദ്അത്തിനെ ഇസ്‌ലാമിക സമൂഹം എന്നും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനും പുറത്തു നിര്‍ത്താനും സമൂഹം പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പല കാരണങ്ങളും അറിയാതെ...

error: Content is protected !!