മര്‍വാന്‍ ബിശാറ

അല്‍-ജസീറയുടെ മുതിര്‍ന്ന രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനാണ് മര്‍വാന്‍ ബിശാറ

Close
Close