യാസീൻ അഖ്ത്വായ്

യാസീൻ അഖ്ത്വായ്

സ്വീഡൻ, ഫിൻലന്റ് ‘നാറ്റോ’ പ്രവേശം: തുർക്കി ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്തില്ല

ഈയിടെ നാറ്റോ സഖ്യത്തിന്റെ ഒരു ഉച്ചകോടി മഡ്രിഡിൽ ചേരുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ പല ഉച്ചകോടികളെയും അപേക്ഷിച്ച് കാര്യമാത്രപ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചക്ക് വന്ന ഉച്ചകോടി. നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ, റഷ്യ -...

sisi-salman-trump.jpg

ഖത്തറല്ല സൗദികൂടിയാണ് ലക്ഷ്യം

ഭൗതികമായ മാറ്റവും രാഷ്ട്രീയ മാറ്റവും തമ്മില്‍ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ മാറ്റം ഒരുപക്ഷെ, ഭൗതിക മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ക്കപ്പുറമുള്ള വസ്തുതകള്‍ വഹിക്കുന്നതായിരിക്കും. മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ഭൗമ-രാഷ്ട്രീയ...

Don't miss it

error: Content is protected !!