അസ്വാം തലീമ

അസ്വാം തലീമ

ഇഖ് വാനുൽ മുസ്ലിമൂനിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്?

കുറച്ചു കാലമായി ഇഖ് വാനുൽ മുസ്ലിമൂൻ എന്ന സംഘടനക്കകത്ത് നിന്ന് പലതരം സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇനിയും അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. വളരെക്കാലത്തെ നിശ്ചലാവസ്ഥക്ക് ശേഷം സംഘടനാ...

Don't miss it

error: Content is protected !!