റഹ്മാൻ മുന്നൂര്

റഹ്മാൻ മുന്നൂര്

മായാത്ത കാൽപാടുകൾ

യാത്രാ സംഘം ഒരിടത്തു തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. തിരുമേനി പരിസര നിരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ചുറ്റിനടന്നു. അൽപമകലെ തീ കത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു. തണുപ്പകറ്റാൻ ആരോ തീയിട്ടു കായുകയാവും. തിരുമേനി...

error: Content is protected !!