അലി ത്വന്‍ത്വാവി

അലി ത്വന്‍ത്വാവി

മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മഹത്വം

ചരിത്രത്തില്‍ തിളങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന മഹാന്‍മാരുടെ നാമങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഒരു നാമം മാത്രമായി മുഹമ്മദിനെ(സ) കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന അക്രമവും യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തോടുള്ള അനീതിയുമായിരിക്കും. മഹാന്‍മാരില്‍ വലിയ ബുദ്ധിയുടെ ഉടമകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്....

Don't miss it

error: Content is protected !!