ലുബ്ന മസർവ, കാതറിൻ ഹെർസ്റ്റ്

ലുബ്ന മസർവ, കാതറിൻ ഹെർസ്റ്റ്

ജൂതന്മാരെ വിശുദ്ധരാക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ലൈംഗിക നിയമം

വളരേ വിചിത്രമായ ഒരു നിയമമാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയത്. ബലാത്സംഗം, ലൈംഗികാതിക്രമം തുടങ്ങിയ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ജൂത ഇസ്രായേലികൾക്ക് ഫലസ്തീൻ പൗരന്മാരേക്കാൾ...

error: Content is protected !!