ജലാൽ അബൂഖാത്തിർ

ജലാൽ അബൂഖാത്തിർ

ഞങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഇസ്രായേലിന് കഴിയില്ല

എപ്പോഴൊക്കെ അക്രമം ഉണ്ടാകുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം നിഷ്പക്ഷതയുടെ കുപ്പായമണിഞ്ഞ തൂക്കമൊപ്പിക്കൽ നിരീക്ഷകൻമാരുടെ വായിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വമിക്കാറുള്ള കേട്ടുപഴകിയ “അക്രമ പമ്പര” പ്രയോഗങ്ങളും “സമാധാനത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള” ആഹ്വാനങ്ങളും കേൾക്കേണ്ടിവരുന്നത്...

Don't miss it

error: Content is protected !!