ഇമാദുദ്ദീൻ ഫാരിസ്

ഇമാദുദ്ദീൻ ഫാരിസ്

റാമോസ്; തത്വശാസ്ത്രത്തിലെ അരിസ്റ്റോട്ടിലിയൻ വിരോധി

യൂറോപ്യൻ സർവ്വകലാശാലകൾ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം ഔദ്യോഗിക തത്വശാസ്ത്രമായി പരിഗണിച്ചു വന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ നിശിതമായി വിമർശിച്ച വ്യക്തികളിൽ പ്രധാനിയാണ് തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനും സാഹിത്യകാരനുമായിരുന്നു റാമോസ് എന്ന ഫ്രഞ്ച്കാരൻ....

error: Content is protected !!