ഹൈഥം ഗസ്മി

ഹൈഥം ഗസ്മി

Tunisian academic and writer

പരാജിത രാഷ്ട്രമാവുന്ന തുനീഷ്യ

രാഷ്ട്രം ഏകാധിപത്യത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നുവെന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളാണ് പ്രസിഡന്റ് ഖൈസ് സഈദിക്ക് കീഴിൽ തുനീഷ്യയിൽ അരങ്ങേറികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തുനീഷ്യയുടെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ നേതാവും അന്നഹ്ദ പാർട്ടി തലവനുമായ റാഷിദ്...

ഭരണഘടനാ ഹിതപരിശോധന തുനീഷ്യക്കാർ ബഹിഷ്കരിക്കണം

തുനീഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഖൈസ് സഈദ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പുതിയ ഭരണഘടനയുടെ കരടിന്മേലുള്ള ഹിതപരിശോധന ഈ ജൂലൈ 25 - ന് നടക്കുന്നു. തുനീഷ്യയിൽ വിപ്ലവാനന്തരം ഉണ്ടായ സകല...

Don't miss it

error: Content is protected !!