ഹയ്യൽ അതാസി

ഹയ്യൽ അതാസി

ഖദീജയും ആയിശയുമാണ് ആവേണ്ടത്

ഉർവതു ബിനു സുബൈർ പറഞ്ഞതായി ഇങ്ങനെ കാണാം: "ഖുർആനെക്കുറിച്ചോ അതിലെ ഹറാം ഹലാലുകളെക്കുറിച്ചോ കവിതയെക്കുറിച്ചോ അറബികളെക്കുറിച്ചോ അവരുടെ വംശപരമ്പരയെക്കുറിച്ചോ മറ്റോ, പ്രവാചക പത്നി ആയിശയെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവുള്ള...

Don't miss it

error: Content is protected !!