മൗലാനാ ഖാലിദ് സൈഫുല്ല റഹ്മാനി

മൗലാനാ ഖാലിദ് സൈഫുല്ല റഹ്മാനി

മതം മാറ്റമല്ല ; മനം മാറ്റം

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ യു.പി സർക്കാരും ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകക്ഷിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാൻ എളുപ്പവും ഹ്രസ്വവുമായ മാർഗ്ഗമാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ തന്നെ മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!