റസാഖ് പാലേരി

റസാഖ് പാലേരി

പ്ലസ്‌വണ്‍ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധി: പ്രകടനപത്രികയിലെ വാഗ്ദാനം മുഖ്യമന്ത്രി നടപ്പിലാക്കണം

താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ മൂന്നാം വര്‍ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഇടതുപക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രികയിലെ ഒരു വാഗ്ദാനം താങ്കളുടെ ഓര്‍മ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈ എഴുത്ത്. മലബാറിലെ...

error: Content is protected !!