ഫാത്തിമ സാജിദ്

ഫാത്തിമ സാജിദ്

ഖിയാമുല്ലൈല്‍ പതിവാക്കാന്‍ അഞ്ച് വഴികള്‍

ഖിയാം എന്നതിന് അറബിയില്‍ നില്‍ക്കുക എന്നാണ് അര്‍ത്ഥം. ഖിയാമുല്ലൈല്‍ എന്നാല്‍ രാത്രിയിലുള്ള നിര്‍ത്തം. ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിര്‍ഭാവം മുതല്‍ ഭക്തിയോടെ അനുഷ്ടിച്ചുപോരുന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനയാണിത്. പ്രവാചകന്‍ സ്ഥിരമായി ഇത് അനുഷ്ടിക്കുകയും...

error: Content is protected !!