മരിയ സൈന്‍

മരിയ സൈന്‍

ഇ-ലേണിംഗ്:വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നൂതന മാർഗം

ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ടെന്നതും അത് എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാണെന്നതുമായിരുന്നു ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗാർഹികവിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏക ഉറപ്പ്. പാഠ്യപദ്ധതികൾ, കരകൗശല ആശയങ്ങൾ, വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെയും ഇ...

boys.jpg

നാളെയുടെ നായകരാണ് ആണ്‍കുട്ടികള്‍

നാം പെണ്‍മക്കളുടെ കാര്യത്തില് കൂടുതലായി വാചാലരാകാറുണ്ട്. അവരുടെ പരിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും, അവര്‍ക്കു നല്‍കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും, അവര്‍ക്കു നല്ല ഭര്‍ത്താക്കന്മാരെ കണ്ടത്തേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും, അവരുടെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!