ദിന മുഹമ്മദ് ബസിയൂനി

ദിന മുഹമ്മദ് ബസിയൂനി

signal.jpg

ദൈവം നമ്മെ സ്‌നേഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ എന്തിനാണിത്ര നിയമങ്ങള്‍?

ദൈവം നമ്മെ സ്‌നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇസ്‌ലാമില്‍ ഇത്രമാത്രം നിയമങ്ങള്‍? പലരും ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത്. രണ്ട് ഉമ്മമാരുടെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്കത് നോക്കാം. തന്റെ കുട്ടിയോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!