എ ജെ നദ്ദാഫ്

എ ജെ നദ്ദാഫ്

A prison in the northern Syrian city of Aleppo in 2014

സിറിയൻ ജയിൽ സാഹിത്യങ്ങൾ വായനക്കെടുക്കുമ്പോൾ

2010ൽ സിറിയൻ വിപ്ലവം തുടങ്ങുന്നതിനു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഡമസ്‌ക്കസിലെ ഒരു കൂട്ടം അജ്ഞാത സിനിമ നിർമ്മാതാക്കൾ ചേർന്ന് അബുനദ്ദാറ(കണ്ണടധാരിയായ മനുഷ്യൻ) എന്ന പേരിൽ ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഒരു...

Don't miss it

error: Content is protected !!