സാറാ ഷാർക്കി

സാറാ ഷാർക്കി

പണത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രവും വികാരങ്ങളുടെ യോജിപ്പും

പണത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ മോർഗൻ ഹൗസൽ, പുറംലോകവുമായുള്ള പണത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന ചെറുകഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് 'ദി സൈക്കോളജി ഓഫ് മണി'(പണത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം) എന്ന ഗ്രന്ഥം....

Don't miss it

error: Content is protected !!