സ്വാമി വിശ്വഭദ്രാനന്ദശക്തിബോധി

സ്വാമി വിശ്വഭദ്രാനന്ദശക്തിബോധി

prophet1.jpg

വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ വായിച്ച വലിയ ജീവിതം

ദൂതൻ, ദാസൻ എന്നിവയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി അദ്ദേഹത്തിനു നൽകാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന വിശേഷണങ്ങൾ. എന്നാൽ 'ദാസൻ' എന്ന വിശേഷണത്തിൽ 'ദൂതൻ' എന്ന വിശേഷണത്താൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാണ്...

മുഹമ്മദ് നബിയെ ആര്‍ക്ക് നിന്ദനീയനാക്കാനാവും?

'തുല്യ നിന്ദാ സ്തുതിര്‍ മൗനി' എന്നാണ് ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. നിന്ദയും സ്തുതിയും സമബുദ്ധിയോടെ സഹിക്കുന്നവനാണ് യോഗി. പ്രലോഭനങ്ങളെയും പ്രകോപനങ്ങളെയും മറികടക്കാവുന്നവിധം മനോബലമുള്ളവനാണ് ഭാരതീയ ധര്‍മശാസ്ത്രങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപനം...

error: Content is protected !!