ഹിശാം ജഅ്ഫർ

ഹിശാം ജഅ്ഫർ

സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം വിമോചനം- സമരങ്ങളിലെ സ്ത്രീപങ്കാളിത്തം

സമരമുഖത്തെ സ്ത്രീകളുടെ സജീവമായ പങ്കാളിത്തം അതിന്റെ ലക്ഷ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള വിശാലമായൊരു ജാലകം കൂടിയാണത്. ഇത്തരം രംഗപ്രവേശനങ്ങളിലൂടെ...

error: Content is protected !!