സിജെ വെർലെമാൻ

സിജെ വെർലെമാൻ

മറ്റൊരു റുവാണ്ടയിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ് ഇന്ത്യ

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് മുസ്ലീം ന്യൂനപക്ഷത്തെ വംശഹത്യയുടെ വക്കിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ്. എന്നാൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ അവസാന വാരം, രാജ്യം ഉണർന്നത്...

Don't miss it

error: Content is protected !!