ഈഫൂന്‍ മാഫി

ഈഫൂന്‍ മാഫി

halal.jpg

ഹലാല്‍ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

ഭക്ഷണത്തിലായാലും നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രവൃത്തികളിലായാലും മുസ്‌ലിംകള്‍ക്ക് ഹറാമായതും ഹലാലായതും എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തരമുണ്ട്. അഥവാ ഇസ്‌ലാമില്‍ അനുവദനീയമാക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഹലാല്‍. ഇസ്‌ലാമില്‍ നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഹറാം. ഹറാമില്‍ നിന്നും...

error: Content is protected !!