അൻവർ അഹ്സൻ

അൻവർ അഹ്സൻ

ഇസ്‌ലാമിൻ്റെ സമഗ്രത

ഇസ്‌ലാം മനുഷ്യർക്ക് ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും രക്ഷയുടെ ആശയങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവും സംരക്ഷകനുമായ ഏകനായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധനയായി ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. "ഇസ്‌ലാമിന്റെ...

ഇസ്‌ലാമിക തത്വജ്ഞാനത്തിലെ വൈജ്ഞാനിക വികാസം

വൈജ്ഞാനിക വികസനം എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ധാരണയും ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയും കാലക്രമേണ മാറുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിക മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ, വൈജ്ഞാനിക വികസനം എന്ന...

error: Content is protected !!